Zman PaddlerZ Goldrush
Zman PaddlerZ Houdini
Zman PaddlerZ New Penny
Zman PaddlerZ Nuked Pilchard Glow
Zman PaddlerZ Opening Night
Zman PaddlerZ Red Bone
Shiner
Zman PaddlerZ Bleeding Banana
Zman PaddlerZ Bad Shad
Zman PaddlerZ Coconut Ice
Zman PaddlerZ Electric Chicken
Gold Rush
Zman PaddlerZ Houdini
New Penny
Redbone
Zman PaddlerZ Shiner
Zman PaddlerZ Bruised Banana

PaddlerZ

Add to cart
Product Name Price Qty
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Goldrush

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Houdini

Out of Stock

$13.99 NZD

Sold Out

Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" New Penny

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Nuked Pilchard Glow

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Opening Night

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Red Bone

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Shiner

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Bleeding Banana

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Bad Shad

Out of Stock

$13.99 NZD

Sold Out

Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Coconut Ice

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Electric Chicken

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Gold Rush

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Houdini

Out of Stock

$13.99 NZD

Sold Out

Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" New Penny

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Redbone

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 5" Shiner

In Stock

$13.99 NZD
Zman PaddlerZ PaddlerZ 4" Bruised Banana

In Stock

$13.99 NZD
Add to cart

Zman PaddlerZ Softbait
Available in 4" or 5"